กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2566

สวัสดีเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับ จป. นะครับ ด้วย วันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี คือ วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และก็เป็นประจำทุกๆ เดือน เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 1 - 15 พ.ย. 66

๑.  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ พ.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ พ.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๗๓/๒๕๖๖ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก (ฉบับที่ ๒) (๘ พ.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๗๔/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการสมัครสอบ การขึ้นทะเบียน และการต่ออายุเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (๘ พ.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑๓ พ.ย. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปีต่อการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ พ.ย. ๖๖)

 

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 16 - 30 พ.ย. 66

๑.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑๗ พ.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค และอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยา (๒๑ พ.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) (๒๓ พ.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๓พ.ย.๖๖)

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ พ.ย. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ พ.ย. ๖๖)

กฎหมายทางน้ำ ประกาศกรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๖๗/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจเรือและผู้ให้บริการตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจเรือบรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) (๑ พ.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๕๖/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าถึงหัวเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวางอย่างปลอดภัย (Guidelines for Safe Access to Tanker Bows) (๙ พ.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ พ.ย.๖๖)

๔.  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (๑๔ พ.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศ สำหรับเรือบรรทุกแก๊สเหลวในระวาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ พ.ย. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ พ.ย. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า