กฎหมายแรงงาน บริหารงานบุคคล [กระทรวงแรงงาน]

กฎหมายแรงงาน บริหารงานบุคคล

LH1-4101 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

LH1-5101 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

LH1-5102 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

LH1-5302 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

LH1-6001 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

LH1-6002 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

LH1-6201 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

LH1-6202 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

LH1-4501 : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

LH1-5701 : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

LH1-5301 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
LH1-3701 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

LH1-6202 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

LH1-3301 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

LH1-3702 : พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

LH1-4201 : พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

LH1-5801 : พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมายแรงงาน : หมวด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

LH2-6501 : กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๐ มี.ค. ๖๕)

LH2-4801 : กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๘

LH2-4701 : กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗

กฎหมายกระทรวงแรงงาน : หมวด พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

LH2-5803 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๗ ก.ค. ๕๘)

LH2-6401 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการค่านวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) (๒ ก.พ. ๖๔)

LH2-5804 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (๒๗ ต.ค. ๕๘)

LH2-4901 : กฎกระทรวง กำหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎหมายกระทรวงแรงงาน : หมวด พ.ร.บ. ประกันสังคม

LH2-6201 : กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ๒๕๖๑

LH2-6402 : กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

LH2-5001 : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๙ ก.ย. ๕๐)

LH2-6502 : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๙ เม.ย. ๖๕)

ประกาศสำนักงานประกันสังคม และ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

กฎหมายกระทรวงแรงงาน : หมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

LH3-6502 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี (๑๑ ม.ค. ๖๕)

LH3-5401 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคําร้องและการพิจารณาคําร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๔

LH3-6501 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

LH3-5802 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒ ต.ค. ๕๘)

LH3-5803 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

LH3-5902 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

LH3-6101 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

LH3-6102 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

LH8-5401 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

LH8-6401 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๐)

LH8-6501 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๑)

LH8-6502 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑)

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า