กฎหมายแรงงาน บริหารงานบุคคล [กระทรวงแรงงาน]

กฎหมายแรงงาน บริหารงานบุคคล

LH1-4101 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

LH1-5101 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

LH1-5102 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

LH1-4501 : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

LH1-5301 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓

LH1-3701 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

LH1-3301 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่