กฎหมายขนส่ง กำกับและดูแลโดย กระทรวงคมนาคม

กฎหมายขนส่ง

T1-2201 : พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
T1-2202 : พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
T1-2203 : พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (๑๒ พ.ค. ๒๕๒๒)

T1-2501 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

T1-2701 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗

T1-2801 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘

T1-2802 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘

T1-3002 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘

T1-3003 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐

T1-3703 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗

T1-4204 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

T1-4401 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔

T1-4602 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

T1-4701 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

T1-5003 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

T1-5102 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

T1-5601 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

T1-5705 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

T1-6202 : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายขนส่ง หมวดกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

T2-6304 : กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๓

T2-5802 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ เม.ย. ๕๘)

T2-5801 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๙ ธ.ค. ๕๘)

T2-6303 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๙ มิ.ย. ๖๓)

T2-5501 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๙ พ.ย. ๕๕)

T2-2409 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ ๒๕๒๒ (๑๑ ก.พ. ๒๕) สภาพและส่วนควบรถ

T2-5201 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๑๘ พ.ค. ๕๒) แก้ไขฉบับที่ ๙

T2-5901 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๑๘ มี.ค. ๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๙

T2-2401 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒๕ ธ.ค. ๒๔) การประกอบการขนส่งประจำทาง

T2-6401 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๔ มี.ค. ๖๔) >> แก้ไขฉบับ ๔

หมวดกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก

T2-6405 : กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓ พ.ย. ๖๔)

หมวดกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง

T2-6402 : กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔

 

T5-6401 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน

T5-6403 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒)

T5-6501 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓)

T5-6604 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)

T5-6503 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท

T5-6601 : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท(ฉบับที่ ๒)

 

หมวดกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. รถยนต์

T2-5105 : กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎหมายขนส่ง หมวดประกาศกรมการขนส่งทางบก

T3-6607 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๖

T3-6606 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖

T3-6605 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๖

T3-6603 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงสำหรับบุคคลในระบบการขนส่งทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6601 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรและการกำหนดค่าใช้จ่ายในการอบรม พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6508 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6507 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6506 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6505 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6604 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

T3-6503 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

T3-6502 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

T3-6501 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๔

T3-6602 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

T3-6608 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

T3-6215 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒

T3-6315 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
T3-6409 : (ยกเลิก) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
T3-6413 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

T5-6607 : ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖

T5-6606 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำสั่งและตำแหน่งที่ติดเครื่องหมายแสดงคำสั่งห้ามการใช้รถและคำสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

T5-6605 : ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๖

T5-6603 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๖

T5-6602 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๖

T5-6504 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร พ.ศ. ๒๕๖๕

T5-6301 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. ๒๕๖๓

T5-6402 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

T5-6502 : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗ ต.ค. ๖๕)

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า