กฎหมายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม [Main]

ในการดำเนินงานภายในสถานประกอบกิจการ จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ กฎหมายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญในการประกอบกิจการให้ประสบผลสำเร็จและคุ้มครองดูแลลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปลอดจากอุบัติเหตุ

เว็บไซต์ jorporhnoy.com จึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายทั่วไป มาไว้ให้สมาชิกได้สืบค้น นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนครับ

กฎหมายใหม่ แยกตามเดือน