กฎหมายใหม่ ธันวาคม 2566

สวัสดีเดือนธันวาคม เดือนสุดท้าย ท้ายสุด ของปี 2566 เดือนนี้ต้องนำแผนการทำงานมากางดู ว่ามีหัวข้อใดที่ยังไม่ดำเนินการ ก็ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จตามแผน รวมถึงการประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมา และจัดเตรียมแผนสำหรับปี 2567 อีกด้วย และก็เป็นประจำทุกๆ เดือน เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ ธันวาคม 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

กฎหมายใหม่ ช่วง 1 -15 ธันวาคม 2566

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓) (เล่มที่ ๑) (๖ ธ.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การจัดการเครื่องกำเนิดรังสีที่ขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ ธ.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๖ (๘ ธ.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๘ ธ.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๘ ธ.ค. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวคันอื่น กรณีรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวประสบอุบัติเหตุหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๓ ธ.ค. ๖๖) 

๗.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ธ.ค. ๖๖) 

๘.  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด (๑๕ ธ.ค. ๖๖) 

 

กฎหมายใหม่ ช่วง 16 -31 ธันวาคม 2566

๑.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง วิธีการแสดงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ ธ.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ ธ.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) (๑๙ ธ.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ ธ.ค. ๖๖)

๕.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

๖.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ ธ.ค. ๖๖)

๗.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ ธ.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและหลักเกณฑ์การประเมิน (๒๒ธ.ค.)

๙.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๕ ธ.ค. ๖๖)

๑๐.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๕ ธ.ค. ๖๖)

 

๑๑.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒๖ ธ.ค. ๖๖)

๑๒.  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๖ ธ.ค. ๖๖)

๑๓.  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๖ ธ.ค. ๖๖)

๑๔.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๗ ธ.ค. ๖๖)

 

๑๕.  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) (๒๘ ธ.ค. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ธันวาคม 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ ธ.ค. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า