กฎหมายใหม่ เมษายน 2567

สวัสดีครับ สมาชิกทุกคน เข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้ว และมาพร้อมกับ เทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน บางคน ต้องดูงานความปลอดภัยในช่วงวันหยุด และอีกหลายๆ คน ก็เดินทางท่องเที่ยวกลับต่างจังหวัดกัน ก็ขอให้ จป. มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ กันนะครับ  ซึ่งเว็บไซต์ jorporhnoy ก็ได้จัดทำ และรวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เมษายน 2567 มาให้สมาชิกทุกท่านได้นำไปจัดทำ "ทะเบียนกฎหมาย" ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ทุกๆ เดือนครับ

 

รายการกฎหมายใหม่ ช่วง 1 - 15 เม.ย. 67

๑.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒ เม.ย. ๖๗)

๒.  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒ เม.ย. ๖๗) 

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๗ (๔ เม.ย. ๖๗) 

๔.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/๒๕๖๗ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๔ เม.ย. ๖๗) 

๕.  กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ (๕ เม.ย. ๖๗)

๖.  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม (๑๐ เม.ย. ๖๗) 

 

รายการกฎหมายใหม่ 16 - 30 เม.ย. 67

๑.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดสถานที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และยื่นคำขอเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ เม.ย. ๖๗)

๒.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๐) (๑๙ เม.ย. ๖๗)

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้  พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๒ เม.ย. ๖๗) 

๔.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค) (๒๔ เม.ย. ๖๗)

๕.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยพลาสมาคุณภาพสูง (Plasma Rich Growth Factor (PRGF))

 

๖.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล (๒๔ เม.ย. ๖๗)

๗.  กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕ เม.ย. ๖๗)

๘.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๖ เม.ย. ๖๗)

๙.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๖ เม.ย. ๖๗)

๑๐.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามและแผนการบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๖ เม.ย. ๖๗)

 

๑๑.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (๒๖ เม.ย. ๖๗) 

๑๒.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๓๐ เม.ย. ๖๗)

๑๓.  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓๐ เม.ย. ๖๗)

กฎหมายทางน้ำ / ประกาศกรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๑๖) (๑ เม.ย. ๖๗) 

๒. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๔๙/๒๕๖๗ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๑๗) (๑ เม.ย. ๖๗)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดลักษณะและรายละเอียดของขยะ (๑๙ เม.ย. ๖๗)

๔.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองของส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑๙ เม.ย. ๖๗) 

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๐/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ (๑๙ เม.ย. ๖๗)

 

๖.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๑/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดลักษณะของเรือรับขยะ ลักษณะของสิ่งรองรับขยะบนท่าเรือ และวิธีการทิ้งขยะ (๑๙ เม.ย. ๖๗) 

๗.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๒/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดหลักประกัน การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม การหักหลักประกันเป็นการชำระแทนค่าปรับและค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม และการขอรับหลักประกันคืน (๑๙ เม.ย. ๖๗)

๘.  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (๒๒ เม.ย. ๖๗) 

๙.  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (๒๒ เม.ย. ๖๗) 

๑๐.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจำแนกประเภทสารเหลวมีพิษ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวางเป็นปริมาตรรวม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๓ เม.ย. ๖๗) 

๑๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๖๕/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแบบใบสำคัญรับรองตามภาคผนวกที่แนบท้ายข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) (๒๖ เม.ย. ๖๗) 

๑๒.  อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๖ เม.ย. ๖๗) 

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ เมษายน 2567 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2567 , กฎหมายใหม่ เม.ย. 67 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law , กฎหมาย SAFETY , กฎหมายพลังงาน

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า