ค่าจ้างช่างไฟฟ้า ตามประกาศฯ มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมตรฐานฝีมือแรงงาน อาทิ ค่าจ้างช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพบริการ ดังนี้

++ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็น ค่าจ้างที่แรงงานต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานตามที่กำหนด

สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์

สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างสีเครื่องเรือน 415 510 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 470 645 825
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 485 575 665
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเครื่องเรือนไม้ 395 475 560
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเย็บ 370 460 575
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างบุครุภัณฑ์ 380 460 560
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 460 570 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 565 - -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเครื่องถม 670 - -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 375 430 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 425 505 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 390 460 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 400 455 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานตัดวาดรองเท้า 425 470 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานอัดพื้นรองเท้า 435 475 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเย็บรองเท้า 435 480 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) 415 460 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเจียระไนพลอย 465 605 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างหล่อเครื่องประดับ 465 605 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างตกแต่งเครื่องประดับ 465 605 -
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ 465 605 -

อัตรา ค่าจ้างช่างไฟฟ้า

*สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 450 - -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 470 590 695
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 440 550 660
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 440 550 660
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 440 550 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก 470 570 670
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟ และการสื่อสารดาวเทียม) 450 - -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลิจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) 450 540 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การแสดงสินค้า 440 - -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 485 - -
ช่างไฟฟ้าฯ พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 400 475 -
ช่างไฟฟ้าฯ พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 410 490 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 455 540 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 440 530 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 440 530 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 425 520 -
ช่างไฟฟ้าฯ ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก 425 520 -
ช่างไฟฟ้าฯ พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 410 505 -

 

*สาขาอาชีพภาคบริการ

สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460 575 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) 500 600 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) 500 600 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) 500 600 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 540 715 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) 680 900 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัด) 625 825 -
ภาคบริการ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) 595 790 -
ภาคบริการ พนักงานนวดไทย 485 640 795
ภาคบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม 475 525 600
ภาคบริการ การดูแลผู้สูงอายุ 535 - -
ภาคบริการ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 530 - -
ภาคบริการ ผู้ประกอบขนมอบ 400 505 -
ภาคบริการ ผู้ประกอบอาหารไทย 470 605 -
ภาคบริการ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440 560 -
ภาคบริการ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 520 600 -
ภาคบริการ พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 - -
ภาคบริการ ช่างแต่งผมสตรี 440 510 650
ภาคบริการ ช่างแต่งผมบุรุษ 430 500 630
ภาคบริการ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 415 535 -
ภาคบริการ ผู้ควบคมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 430 540 -
ภาคบริการ ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 400 505 -
ภาคบริการ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 495 620 -

 

คำค้นหา : ค่าจ้างขั้นต่ำ , ค่าจ้างฝีมือแรงงาน , มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ไปที่หน้าสารบัญรายการบทความ

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า