กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2565

เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ได้คัดเลือก และรวบรวม กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2565 มาให้สมาชิกทุกคนได้ ค้นหา และนำไปประเมินความสอดคล้องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 

รายการกฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ พ.ย. ๖๕

๑.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ พ.ย. ๖๕)

๒.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ พ.ย. ๖๕)

๓.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ พ.ย. ๖๕)

๔.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ พ.ย. ๖๕)

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕ เรื่อง ประเภทของภาชนะ มาตรฐานของภาชนะ การจัดให้มีและการรับรองการใช้รหัสสหประชาชาติ (United Nation Mark) และข้อปฏิบัติในการบรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ (๔ พ.ย. ๖๕)

 

๖.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางทะเล ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)) (๔ พ.ย. ๖๕)

๗.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แบบรายงานเหตุที่เกิดจากสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ (๔ พ.ย. ๖๕)

๘.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง การออกหนังสือรับรองเครื่องหมายภาชนะสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ (๔ พ.ย. ๖๕)

๙.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สำหรับถังขนส่งน้ำมันที่ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณที่เหมือนกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔ พ.ย. ๖๕)

๑๐.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔ พ.ย. ๖๕)

 

๑๑.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๐ พ.ย. ๖๕)

๑๒.  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๒) (๑๐ พ.ย. ๖๕)

๑๓.  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑) (๑๐ พ.ย. ๖๕)

๑๔.  ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง การควบคุมยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร (๑๐ พ.ย. ๖๕)

๑๕.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ พ.ย. ๖๕)

 

๑๖.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ พ.ย. ๖๕)

๑๗.  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๓) (๑๔ พ.ย. ๖๕)

 

รายการกฎหมายออกใหม่ ช่วง ๑๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๕

๑.  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๒ พ.ย. ๖๕)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๓ พ.ย. ๖๕)

 

update : ๒๕ พ.ย. ๖๕

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ พฤศจิกายน 2565 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2565 , กฎหมายใหม่ พ.ย. 65 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า