กฎหมายใหม่ พฤษภาคม 2566

สวัสดีเดือนพฤษภาคม หวังว่าจะไม่ร้อนแล้วนะ เดือนนี้มีวันสำคัญสำหรับอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คือ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และเว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ พฤษภาคม 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายใหม่ช่วงวันที่ 1 - 15

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ พ.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙ พ.ค. ๖๖)

๓.  ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖(๑๐ พ.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๐ พ.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (๑๐ พ.ค. ๖๖)

 

๖.  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๒ พ.ค. ๖๖)

๗.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๒ พ.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ พ.ค. ๖๖)

 

กฎหมายใหม่ช่วงวันที่ 16 - 31

๑.  ระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ พ.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ พ.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ พ.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ พ.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง การหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (๒๒ พ.ค. ๖๖)

๖.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (๒๕ พ.ค. ๖๖)

๗.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (๓๐ พ.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ พ.ค. ๖๖)

 

หมวดกฎหมายกรมเจ้าท่า
 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๑/๒๕๖๖ เรื่อง การนำตราสารที่ไม่ใช่ภาคบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเรือตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจเรือบรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกน้ำมัน มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ (๑๕ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๕/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกแบบการจัดการผูกเรือ การเลือกอุปกรณ์การผูกเรือที่เหมาะสม และการติดตั้งสำหรับการผูกเรืออย่างปลอดภัย (Guidelines on the Design of Mooring Arrangements and the Selection of Appropriate Mooring Equipment and Fittings for Safe Mooring (๑๕ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผ่อนผันให้เรือชายฝั่งสามารถรับตู้สินค้าเปล่าลงเรือ (Loading Empty Container) ที่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว (๑๖ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (๑๖ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๖/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๖) (๓๑ พ.ค. ๖๖)

 

หมวดกฎหมายทั่วไป
 • ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙ พ.ค. ๖๖)
 • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 67/2566 เรื่อง การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากร ส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) (๑๘ พ.ค. ๖๖)

 

update : 23 พ.ค. 66

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
 1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
 2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ พฤษภาคม 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ พ.ค. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า