กฎหมายใหม่ เดือนมกราคม 2564

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือนมกราคม 2564 กฎหมายใหม่ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องการการทำงานและการประกอบกิจการขององค์กร อาทิกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานและงานบุคคล กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายการขนส่งและการใช้ยานพาหนะ มาให้ Update ที่นี่แล้วทุกเดือน

 

กฎหมายใหม่ เดือนมกราคม 2564 (ช่วงวันที่ 1 - 15)

๑.  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

๓.  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.  กฎกระทรวง การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.  กฎกระทรวง การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ม.ค. ๖๔)

 

๖.  กฎกระทรวง การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ม.ค. ๖๔)

๗.  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗ ม.ค. ๖๔)

๘.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๙.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒)

 

๑๑.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

๑๒.  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓.  ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

กฎหมายใหม่ เดือนมกราคม 2564 (ช่วงวันที่ 16-31)

 

๑.  กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.  กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (พ.ศ. ๒๕๖๔)

๕.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๖.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชงและสารสกัดของกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย และการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔

๙.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) กรณีที่มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เกินปริมาณที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๑๑.  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓.  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 

 

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า