กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กฎหมายใหม่ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องการการทำงานและการประกอบกิจการขององค์กร อาทิกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานและงานบุคคล กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายการขนส่งและการใช้ยานพาหนะ มาให้ Update ที่นี่แล้วทุกเดือน

 

กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ช่วงวันที่ 1 - 15)

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ก.พ. ๖๔)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ก.พ. ๖๔)

๓.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (๑ ก.พ. ๖๔)

๔.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (๑ ก.พ. ๖๔)

๕.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒ ก.พ. ๖๔)

 

๖.  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓ ก.พ. ๖๔)

๗.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓ ก.พ. ๖๔)

๘.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓ ก.พ. ๖๔)

๙.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓ ก.พ. ๖๔)

๑๐.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓ ก.พ. ๖๔)

 

๑๑.  กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕ ก.พ. ๖๔)

๑๒.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๔)

๑๓.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง (Hemp) และตรวจวิเคราะห์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๔)

๑๔.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๔)

๑๕.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แบบและวิธีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๔)

 

๑๖.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๔)

๑๗.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ ก.พ. ๖๔)

๑๘.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (๙ ก.พ. ๖๔)

๑๙.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำมันและไขมัน (๙ ก.พ. ๖๔)

๒๐.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำมันปลา (๙ ก.พ. ๖๔)

 

๒๑.  พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

กฎหมายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ช่วงวันที่ 16 - 28 )

 

๑.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ (๑๗ ก.พ. ๖๔)

๒.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๗ ก.พ. ๖๔)

๓.  ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑๙ ก.พ. ๖๔)

๔.  ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑๙ ก.พ. ๖๔)

๕.  ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.พ. ๖๔)

 

๖.  ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.พ. ๖๔)

๗.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๓ ก.พ. ๖๔)

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า