กฎหมายใหม่ สิงหาคม 2566

เข้าสู่ เดือนที่ 8 ของปี 2566 แล้วนะครับ เดือนนี้ก็มีวันสำคัญของทุกๆ คนนะครับ นั่นก็คือ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับ วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และก็เป็นประจำทุกๆ เดือน เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ สิงหาคม 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

กฎหมายออกใหม่ช่วงวันที่ 1 - 15 ส.ค. 2566

๑.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง (๙ ส.ค. ๖๖)

๒.  กฎกระทรวง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๑ ส.ค. ๖๖)

๓.  กฎกระทรวง วัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๑ ส.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบ และการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ (๑๑ ส.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร (๑๕ ส.ค. ๖๖)

๖.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ ส.ค. ๖๖)

 

กฎหมายออกใหม่ช่วง 16 - 31 ส.ค. 2566

๑.  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) (๑๖ ส.ค. ๖๖)

๒.  พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ส.ค. ๖๖)

๓.  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ส.ค. ๖๖)

๔.  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ส.ค. ๖๖)

๕.  กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ส.ค. ๖๖)

 

๖.  กฎกระทรวง ความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ส.ค. ๖๖)

๗.  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ ส.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) (๒๔ ส.ค. ๖๖)

๙.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแนวทางโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ (ฉบับที่ ๒) (๒๔ ส.ค. ๖๖)

๑๐.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๘ ส.ค. ๖๖)

 

๑๑.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๘ ส.ค. ๖๖)

๑๒.  ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๙ ส.ค. ๖๖)

๑๓.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษฉลองรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๙)

๑๔.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๙ ส.ค. ๖๖)

๑๕.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำสั่งและตำแหน่งที่ติดเครื่องหมายแสดงคำสั่งห้ามการใช้รถและคำสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๙ ส.ค. ๖๖)

 

๑๖.  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ส.ค. ๖๖)

๑๗.  กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ ส.ค. ๖๖)

๑๘.  กฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค. ๖๖)

๑๙.  กฎกระทรวง กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค.๖๖)

๒๐.  กฎกระทรวง มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค. ๖๖)

 

๒๑.  กฎกระทรวง การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค. ๖๖)

๒๒.  กฎกระทรวง กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค. ๖๖)

๒๓.  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓๑ ส.ค. ๖๖)

๒๔.  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ ส.ค.)

 

กฎหมายทางน้ำ - ประกาศกรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๓/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผูกเรือ รวมถึงเชือกผูกเรือ (Guidelines for Inspection and Maintenance of Mooring Equipment including Lines) (๒๔ ส.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๔/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๑๐) (๒๘ ส.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๕/๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจควบคุมเรือไทย (Flag State Supplementary Survey) ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาและตราสารข้อบังคับต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี (๒๘ ส.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของคนประจำเรือที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในแผนกจัดหาอาหารบนเรือ (ฉบับที่ ๒) (๒๘ ส.ค. ๖๖)

 

 

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ สิงหาคม 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ ส.ค. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า