จัดทำข้อมูลสารเคมี ด้วยฐานข้อมูล Ms. Access

หลักสูตรอบรม : การ จัดทำข้อมูลสารเคมี ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล Ms. Access เพื่อจัดทำ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย (สอ.1) และ วัตถุอันตราย ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทำไมเราต้องจัดทำ ข้อมูลสารเคมีอันตราย ด้วย โปรแกรมฐานข้อมุล Ms. Access

ด้วยการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และ วัตถุอันตราย มีกฎหมายด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการอยู่หลายฉบับ เช่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้

 • ++ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และ ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
 • ++ ให้ปิดฉลากเป็นภาษาไทย โดยต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด
 • ++ รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมีในโรงงาน ว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อตามที่ประกาศกรมฯ กำหนดหรือไม่

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ดังนี้

 • ++ จัดเก็บรักษา ตามประกาศกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย และ วัตถุอันตราย
 • ++ การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

 • ++ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมี
 • ++ ให้รายงานข้อมูลสารเคมีอันตราย เมื่อมีปริมาณการเก็บหรือใช้ตั้งแต่ หนึ่ง ตัน /ปี/สารเคมี
 • ++ จัดทำฉลาก ไว้ที่ภาชนะบรรจุสารเคมี และ SDS หรือคำแนะนำความปลอดภัยติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นมีข้อมูลมาเกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งการนำโปรแกรม Microsoft Access มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการดำเนินการ

 

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร จัดทำข้อมูลสารเคมี

โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้จัดการข้อมูลในองค์กร เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการค้นหาข้อมูลได้ แล้วนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงานได้เช่นเดียวกับโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพง เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลาทำงานที่ซ้ำซ้อน

โดยหลักสูตรนี้ ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรมระบบงานข้อมูลสารเคมีอันตราย ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นจาก Ms. Access โดยจะเน้น การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตรายสามารถนำไปประเมินเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานข้อมูลสารเคมีอันตราย ไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
 • เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคุณสมบัติเบื้องต้นโปรแกรม Access และการประยุกต์ใช้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ตามแบบที่กฎหมายกำหนดได้ โดยใช้โปรแกรม Access ในการจัดทำ
 • เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกระดับ
 • บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ผู้เข้าอบรม มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel, Word

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ฟรี เป็นสมาชิก เว็บไซต์ jorporhnoy.com ประเภท Premium-L ระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี ไฟล์โปรแกรมระบบงานข้อมูลสารเคมีอันตราย เวอร์ชั่น Standard
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • เพิ่มความรู้ และทักษะให้กับตนเองได้ทันที
 • ใบรับรองผ่านการอบรม จากผู้สอน

 

วิธีการอบรม และรูปแบบการอบรม

 • แบบ In-House Training (สอบถามรายละเอียด และ ใบเสนอราคา)
 • Public Training (ตรวจสอบตารางแผนงานอบรมได้ในเว็บไซต์ )
 • แบบ Online Training ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
 • แบบ Classroom Training

 

ชื่อผู้สอน

 • นายกำพร  ผุดผ่อง (จอปอหน่อย) : ผู้ออกแบบ และ จัดทำโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม แบบ Public

 • 3,800 บาท/คน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • นายกำพร ผุดผ่อง (จอปอหน่อย)
 • E-mail : safetypromanag@gmail.com
 • โทร. 098 4959491

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

วิธีการอบรมและหัวข้อการอบรม ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

 • วิธีการอบรม โดยการบรรยาย และ ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop)

 

 1. สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสารเคมีอันตราย และ วัตถุอันตราย
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Access
 3. โครงสร้างและคุณสมบัติของโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานข้อมูลสารเคมีอันตราย
 4. เทคนิคการค้นหารายชื่อ “สารเคมีอันตราย” และ “วัตถุอันตราย” จากโปรแกรมข้อมูลสารเคมีอันตราย
 5. Workshop : นำเข้าข้อมูลที่จำเป็น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
 6. Workshop : จัดทำและบันทึกข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ข้อ 1 – ข้อ 16
 7. Workshop การบันทึกข้อมูลพื้นที่จัดเก็บสารเคมี/วัตถุอันตราย ตามประกาศกรมโรงงานฯ คู่มือการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 8. Workshop การดึงข้อมูลจากการทำ SDS มาจัดทำป้าย (Label) สำหรับติดจุดปฏิบัติงาน หรือ ภาชนะบรรจุ
 9. Workshop การเปิดและสั่งพิมพ์รายงานต่างๆ
 10. Workshop การส่งออกรายงานเป็นไฟล์ .pdf
 11. การสำรองฐานข้อมูลและซ่อมแซมฐานข้อมูล

กำหนดการอบรม Public

 • รุ่นที่ 6601 : แบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams , วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566   เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • รุ่นที่ 6505 : แบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams , วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566   เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

คำค้นหา : โปรแกรมข้อมูลสารเคมีอันตราย , จัดทำข้อมูลสารเคมี , ข้อมูลสารเคมีอันตราย , ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี , สอ.1 , วัตถุอันตราย , ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง , โรคจากการทำงาน , โรคจากการประกอบอาชีพ , ปัจจัยเสี่ยง , พ.ร.บ. วัตถุอันตราย , กฎหมายสารเคมีอันตราย , กฎกระทรวงสารเคมี , สารไวไฟ , ทำงานกับสารเคมี , ตรวจสุขภาพลูกจ้าง , งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง , สารเคมีอันตราย , การเก็บวัตถุอันตราย , การเก็บสารเคมี , สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย

ไปหน้าสารบัญรายการหลักสูตรฝึกอบรม

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า