ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ลูกจ้างต้องได้วันละเท่าไหร่

การกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง ไว้ 2 แบบ ดังนี้ อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ และ ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งค่าจ้างทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ในการกำหนด โดย

++ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็น ค่าจ้างต่ำสุด ที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ

++ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็น ค่าจ้างที่แรงงานต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานตามที่กำหนด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2566

 

ความหมาย และเงื่อนไขตามกฎหมาย

มาตรฐานฝีมือ หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัน หมายความว่า เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง

ลูกจ้าง ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หากประสงค์จะใช้สิทธิ์ให้ยื่นหนังสือรับรองฯ แก่นายจ้าง

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในสาขาอาชีพและระดับ ตามที่กำหนดในประกาศ นับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 13 แยกตามสาขาอาชีพ มีดังนี้
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ช่างก่อสร้าง ช่างหินขัด 470 - -
ช่างก่อสร้าง ช่างฉาบยิปซัม 470 - -
ช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้งยิปซัม 485 595 -
ช่างก่อสร้าง ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต 470 590 685
ช่างก่อสร้าง ช่างก่ออิฐ 410 530 645
ช่างก่อสร้าง ช่างฉาบปูน 455 565 675
ช่างก่อสร้าง ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 435 545 650
ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ก่อสร้าง 445 595 685
ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 690 - -
ช่างก่อสร้าง ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 485 580 685
ช่างก่อสร้าง ช่างสีอาคาร 500 640 -
ช่างก่อสร้าง ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 510 625 -

 

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมแม็ก 470 575 675
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 510 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 530 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างประกอบท่อ 440 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 495 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 515 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 510 585 740
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมทิก 540 685 855
ช่างอุตสาหการ ช่างกลึง 460 540 630
ช่างอุตสาหการ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 470 555 675
ช่างอุตสาหการ ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut 480 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 500 610 685
ช่างอุตสาหการ ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก 500 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างปรับ 500 - -
ช่างอุตสาหการ ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ 560 - -
ช่างอุตสาหการ ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 585 660 755
ช่างอุตสาหการ ช่างกลึง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 470 565 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคพ่นสีซีลเลอร์ตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ 440 530 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล 510 605 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเชื่อมทิก สำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 550 660 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง 495 595 -
ช่างอุตสาหการ พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า 515 620 -
ช่างอุตสาหการ พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) 535 640 -
ช่างอุตสาหการ พนักงานหล่อเหล็ก 490 600 -
ช่างอุตสาหการ พนักงานควบคุมการอบเหล็ก 470 575 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก 405 480 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก 405 480 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง 405 480 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก 440 515 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ 495 595 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม 475 570 -
ช่างอุตสาหการ ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม 475 570 -
ช่างอุตสาหการ ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ 420 505 -

 

สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

สาขาอาชีพ สาขาช่าง อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน]
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 430 535 625
ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร 465 535 620
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้า ขุดหลัง 585 - -
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 460 - -
ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก 430 530 625
ช่างเครื่องกล ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ 445 - -
ช่างเครื่องกล ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 400 480 -
ช่างเครื่องกล ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 500 585 680
ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมรถยนต์ 430 545 620
ช่างเครื่องกล ช่างสีรถยนต์ 470 545 630
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 570 - -
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 460 - -
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 550 - -
ช่างเครื่องกล พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก 520 - -
ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 445 - -
ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก 510 605 -

 

อ่านต่อในตอนที่ 2 ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ อาชีพภาคบริการ

คำค้นหา : ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ , ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง , ค่าจ้างช่าง , ค่าจ้างช่างก่อสร้าง , ช่างอุตสาหการ , ช่างเครื่องกล

ไปที่หน้าสารบัญรายการบทความ

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า