กฎหมายใหม่ กันยายน 2566

สวัสดีเดือนกันยายน กำลังจะเข้าสู่ ไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 แล้ว ช่วงนี้หลายๆ บริษัท ก็จะเข้าสู่ช่วง Audit ช่วงตรวจสอบแผนงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นปี และก็เป็นประจำทุกๆ เดือน เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ กันยายน 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 1 - 15 กันยายน

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ ก.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้างแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๕ ก.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (๕ ก.ย. ๖๖)

๔.  กฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ ก.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการรายงานสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต (๗ ก.ย. ๖๖)

 

๖.  ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบพ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๑ ก.ย. ๖๖)

๗.  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๑ก.ย.๖๖)

๘.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ก.ย. ๖๖)

๙.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๔๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ก.ย. ๖๖)

 

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 16 - 30 กันยายน

๑.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ก.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๘ ก.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ ก.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิตสำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานพ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ ก.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) (๒๖ ก.ย. ๖๖)

๖.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗) (๒๖ ก.ย. ๖๖)

 

  • กรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๒ ก.ย. ๖๖)
กฎหมายทางน้ำ / ประกาศกรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๖/๒๕๖๖ เรื่อง คำอธิบายสำหรับบทที่ II-1 ของอนุสัญญา SOLAS ว่าด้วยข้อบังคับการแบ่งระวางและความทรงตัวของเรือในสภาพเสียหาย (Revised Explanatory Notes to the SOLAS Chapter II-1 Subdivision and Damage Stability Regulations) (๕ ก.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการตรวจและออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๖๕/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) (๕ ก.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลโดยเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๔ (ฉบับที่ ๒) (๑๓ ก.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดัชนีการออกแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเรือใหม่ (Guidelines on the Method of Calculation of the Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for New Ships) (๒๒ ก.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๑๑) (๒๒ ก.ย. ๖๖)

๖.  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container) ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (ฉบับที่ ๒) (๒๕ ก.ย. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ กันยายน 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ ก.ย. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า