กฎหมายใหม่ มีนาคม 2566

เข้าสู่เดือนที่สามของปี 2566 แล้ว เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ มีนาคม 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

กฎหมายใหม่ ช่วง 1 - 15 มี.ค. 66

๑.  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ มี.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกหรือส่งออกได้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๐ มี.ค. ๖๖)

๓.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๓ มี.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษา พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๓ มี.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ มี.ค. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ มี.ค. ๖๖)

๗.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ มี.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ มี.ค. ๖๖)

๙.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ มี.ค. ๖๖)

กฎหมายใหม่ช่วง 16 - 31 มี.ค. 66

๑.  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ (๑๗ มี.ค. ๖๖)

๒.  พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ มี.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๐ มี.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. (๒๑ มี.ค. ๖๖)

๕.  กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มี.ค. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (๒๔ มี.ค. ๖๖)

๗.  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๗ มี.ค. ๖๖)

๘.  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักสูตร และหน่วยงานจัดอบรมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ มี.ค. ๖๖)

๙.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (๓๐ มี.ค. ๖๖)

๑๐.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่ เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และความผิดตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางที่มีโทษปรับสถานเดียวพ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๑ มี.ค. ๖๖)

 

หมวดกฎหมายทางน้ำ ประกาศกรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๔) (๑๔ มี.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓/๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับการขอรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ (๑๔ มี.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ มี.ค. ๖๖)

๔.  พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ มี.ค. ๖๖)

๕.  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ มี.ค. ๖๖)

๖.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๗/๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๒๔ มี.ค. ๖๖)

๗.  ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือบางพื้นที่ในคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (๒๔ มี.ค. ๖๖)

หมวดกฎหมายทั่วไป

๑.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ มี.ค. ๖๖)

๒.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (๒ มี.ค. ๖๖)

๓.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕) เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (๒ มี.ค. ๖๖)

๔.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ มี.ค. ๖๖)

๕.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ มี.ค. ๖๖)

๖.  ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ มี.ค. ๖๖)

 

๗. กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ มี.ค. ๖๖)

๘.  พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๖ มี.ค. ๖๖)

๙.  พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ มี.ค. ๖๖)

๑๐.  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ มี.ค. ๖๖)

 

๑๑. พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๙ มี.ค. ๖๖)

๑๒. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Case Definition for Notifiable Avian Influenza) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ มี.ค. ๖๖)

๑๓.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒๗ มี.ค. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ มีนาคม 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ มี.ค. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า