กฎหมายใหม่ มิถุนายน 2566

เข้าสู่เดือน 6 มิถุนายน ของปี 2566 แล้ว ซึ่งเว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ก็ได้รวบรวม และคัด กฎหมายใหม่ มิถุนายน 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปจัดทำ ทะเบียนกฎหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายใหม่ช่วงวันที่ 1 - 15

๑.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ มิ.ย. ๖๖)

๒.  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ มิ.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๕๕ (๒ มิ.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เงื่อนไข และแบบแสดงความยินยอมสำหรับตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกันของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒ มิ.ย. ๖๖)

๕.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ มิ.ย. ๖๖)

๖.  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ มิ.ย. ๖๖)

๗.  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตรากลางค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ มิ.ย. ๖๖)

กฎหมายใหม่ช่วงวันที่ 16 - 30

๑.  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๐ มิ.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๓.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๔.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๕.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

 

๖.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๗.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑มิ.ย.๖๖)

๘.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑มิ.ย.๖๖)

๙.  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๐. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

 

๑๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

 

๑๖.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๗.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกัน และแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๘.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน และแสงสว่าง และการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๒ มิ.ย. ๖๖)

๑๙.  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง (ฉบับที่ ๒) (๒๖ มิ.ย. ๖๖)

๒๐.  ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) (๒๖ มิ.ย. ๖๖)

 

๒๑.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ้าหน่าย ลักษณะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๗ มิ.ย. ๖๖)

๒๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต (๒๙ มิ.ย. ๖๖)

๒๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ (๒๙ มิ.ย. ๖๖)

หมวดกฎหมายทางน้ำ /กรมเจ้าท่า

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๗/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดไอเสีย (Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems) (๒ มิ.ย.๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๒/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจและออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (๖ มิ.ย. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๐๔/๒๕๖๖ เรื่อง การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ผิดพลาด (๑๒ มิ.ย. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๐๕/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการสอบความรู้สำหรับผู้มีสัญชาติอื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น (Certificate of Recognition, COR)

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์บนเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑๒มิ.ย.๖๖)

 

๖.  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอสให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ มิ.ย. ๖๖)

๗.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๑) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๘.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจ และการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศสำหรับเรือเดินเขตขั้วโลก พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๑) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๙.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือบรรทุกสินค้าอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๒) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๐.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือบรรทุกสินค้าอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๓) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

 

๑๑.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจ และการออกเอกสารการบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) และการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ (International Ship Security Certificate) พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๔) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๒.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจเรือและผู้ให้บริการตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจเรือบรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๔) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๓.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการออกใบสำคัญรับรองสำหรับระบบจำแนกและติดตามเรือระยะไกล พ.ศ. ๒๕๖๖ (เล่มที่ ๔) (๒๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๔.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๗)

๑๕.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการใช้บริการสิ่งรองรับของเสียจากเรือ (Reception Facilities) และรายงานการได้รับบริการสิ่งรองรับของเสียจากเรือไม่เพียงพอ (Report on Alleged Inadequacy of Reception Facilities) (๒๙ มิ.ย. ๖๖)

๑๖.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง การแจ้งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุ (๒๙ มิ.ย. ๖๖)

 

หมวดกฎหมายทั่วไป

๑.  กฎกระทรวง กำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๖  (๑ มิ.ย. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซเพื่อรับชำระเงินจากการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ มิ.ย. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ มิถุนายน 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ มิ.ย. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า