กฎหมายใหม่ กรกฎาคม 2565

เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ได้คัดเลือก และรวบรวม กฎหมายใหม่ กรกฎาคม 2565 มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 

รายการกฎหมายใหม่ ช่วง ๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๕

๑.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.๖) (๑ ก.ค. ๖๕)

๒.  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าว ซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (๔ ก.ค. ๖๕)

๓.  กฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖ ก.ค. ๖๕)

๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๘ ก.ค. ๖๕)

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๘ ก.ค. ๖๕)

 

๖.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และ การจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (๘ ก.ค. ๖๕)

๗.  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (๘ ก.ค. ๖๕)

๘.  ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ ก.ค. ๖๕)

๙.  กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑๓ ก.ค. ๖๕)

รายการกฎหมายใหม่ ช่วง ๑๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๕

๑.  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๘ ก.ค. ๖๕)

๒.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๘ ก.ค. ๖๕)

๓.  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๐ ก.ค. ๖๕)

๔.  ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๑ ก.ค. ๖๕)

๕.  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๑ ก.ค. ๖๕)

 

๖.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (๒๑ ก.ค. ๖๕)

๗.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๕ ก.ค. ๖๕)

๘.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๖ ก.ค. ๖๕)

หมวดกฎหมายทั่วไป และ กฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด-19

๑.  ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗ ก.ค. ๖๕)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๘ ก.ค. ๖๕)

๓.  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕)

๔.  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค.๖๕)

๕.  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕)

 

๖.  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕)

๗.  ระเบียบ ว่าด้วยการประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕)

๘.  ระเบียบ ว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕

๙.  ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒ ก.ค. ๖๕)

 

๑๐. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๙) (๒๗ ก.ค. ๖๕)

๑๑.  ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (๒๗ ก.ค. ๖๕)

๑๒.  ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (๒๗ ก.ค. ๖๕)

๑๓.  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๗) (๒๗ ก.ค. ๖๕)

๑๔.  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) (๒๗ ก.ค. ๖๕)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ กรกฎาคม 2565 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2565 , กฎหมายใหม่ ก.ค. 65 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า