กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2565

เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ได้ทำการคัดสรร รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 จากเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน สะดวก นำไปใช้ในการอ้างอิง หรือค้นหากฎหมายในการจัดทำทะเบียนกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 1 - 15

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๕)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน้าที่เพิ่มเติมของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๕)

๓.  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ ก.พ. ๖๕)

๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙ ก.พ. ๖๕)

๕.  กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ ก.พ. ๖๕)

๖.  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑ ก.พ. ๖๕)

กฎหมายใหม่ ช่วงวันที่ 16 - 28

๑.  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๘ ก.พ. ๖๕)

๒.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๘ ก.พ. ๖๕)

๓.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๘ ก.พ. ๖๕)

๔.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๘ ก.พ. ๖๕)

๕.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2565 (๒๑ ก.พ. ๖๕)

 

๖.  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2564 (๒๓ ก.พ. ๖๕)

๗.  พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๔ ก.พ. ๖๕)

๘.  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๔ ก.พ. ๖๕)

๙.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ ก.พ. ๖๕)

๑๐.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ ก.พ. ๖๕)

 

๑๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ไฮบริด พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ ก.พ. ๖๕)

๑๒.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ ก.พ. ๖๕)

๑๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

๑๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

๑๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

 

๑๖.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

๑๗.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถดำเนินการแก้ไขก่อนได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

๑๘.  ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

๑๙.  ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ ก.พ. ๖๕)

กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑. คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๒๙๐/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ ๒) (๑๗ ก.พ. ๖๕)

๒.  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) (๒๖ ก.พ. ๖๕)

 

-+- กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 by jorporHnoy.com

-+- ค้นหา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับโรงงาน ต้อง jorporHnoy.com

-+- จัดทำ ทะเบียนกฎหมาย ต้อง โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย by jorporHnoy

-+- ประเมินความสอดคล้องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต้อง โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย by jorporHnoy

-+- โปรแกรมงาน SAFETY สร้างจากโปรแกรม Ms. Access

-+- โปรแกรมสมุดสุขภาพลูกจ้าง

 

สมาชิก Premium :คลิก Link ดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็มได้

คลิกที่นี่

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า