กฎหมายตรวจสุขภาพลูกจ้าง 2563 : จับประเด็นกฎหมาย

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง นายจ้างต้องดำเนินการตาม กฎหมายตรวจสุขภาพลูกจ้าง เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง "โรคจากการทำงาน" ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของลูกจ้าง และแนวโน้มการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และดำเนินการรักษารวมทั้งการป้องกันก่อน นอกจากนี้นายจ้างต้องนำข้อมูลด้านสุขภาพมาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการป้องกันโรคจากการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง จป. ก็ได้ดำเนินการและปฏิบัติตาม "กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งกฎหมายฉบับที่ออกมาใหม่มีชื่อว่า

 

ชื่อกฎหมาย :  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

มีผลให้ยกเลิก "กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗"

 

ประเด็นที่ ๑  : ความหมาย ในกฎกระทรวง

การตรวจสุขภาพ หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาพวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของ "สภาวะสุขภาพ" หรือผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันเกิดจากการทำงานเกี่ยวกับ "ปัจจัยเสี่ยง"

>> ความหมายมีคำว่า "สภาวะสุขภาพ" กับ "ปัจจัยเสี่ยง" เพิ่มเข้ามาจากเดิม <<<

งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายความถึงงานที่ทำเกี่ยวกับ

(๑) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด    >รอประกาศกรมฯ ซึ่งจะประกาศกำหนด

(๒) จุลชีวัลเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น

(๓) กัมมันตภาพรังสี

(๔) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง และเสียง

(๕) สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>> ข้อนี้แตกเพิ่มเป็น 5 ข้อ ซึ่งความหมายของงานปัจจัยเสี่ยงยังคงไม่แตกต่างจากเดิมมาก <<<

แพทย์ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

>> ในกฎกระทรวงนี้ถ้าข้อไหนไม่ได้กำหนดให้กระทำโดยแพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์ ก็ดำเนินการโดยแพทย์แขนงอื่นๆ ได้ <<<

ประเด็นที่ ๒  : การกำหนดระยะเวลาในการตรวจสุขภาพ

กำหนดระยะเวลาการตรวจสุขภาพ (ข้อ ๓) กำหนดไว้ 3 กรณีดังนี้

301-1 ตรวจครั้งแรกให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเข้าทำงาน

301-2 กรณีลักษณะหรือสภาพของงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมีความจำเป็นต้องตรวจ ให้ตรวจสุขภาพตามระยะเวลานั้น

301-3 กรณีเปลี่ยนงานที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ให้ตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนงาน

>>> การดำเนินการตามข้อ ๓ นี้ ให้กระทำโดยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่สาธารณสุขกำหนด <<<

กรณีที่ "ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" หยุดงานตั้งแต่ 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป "เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ" ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ให้ขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

>> จากข้อนี้ จป.ควรเริ่มทำ SEG LIST และทะเบียนพนักงานปฎิบัติงานประจำจุดงานได้แล้ว <<<

การตรวจสุขภาพฯ ให้แพทย์ผู้ตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจ โดยระบุความเห็นที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้วย

>> บันทึกผลตรวจสุขภาพ จะจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้<<<

จัดให้มี สมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด (รอประกาศกรมฯ ที่จะกำหนดรูปแบบออกมา)

>> สมุดสุขภาพฯ จะจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <<<

 

**** สนใจจัดทำสมุดสุขภาพฯแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล Access  สอดคล้องตาม กฎหมายตรวจสุขภาพลูกจ้าง ติดต่อ จอปอหน่อยได้นะครับ****

การเก็บบันทึกผลการตรวจ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา กำหนดไว้เป็น 2 กรณี

เก็บไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง - กรณีทั่วไป

เก็บไม้น้อยกว่า 10 ปี กรณีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง (ตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือฯ)

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

801-1  ผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ให้แจ้งลูกจ้างภายใน 3 วันนับแต่วันที่ทราบผล

801-2  ผลตรวจสุขภาพปกติ ให้แจ้งลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่ทราบผล

กรณีผลตรวจสุขภาพฯ ผิดปกติหรือลูกจ้างมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้ลูกจ้างได้รับการตรวจรักษาทันทีและให้ตรวจสอบหาสาเหตุ

การส่งผลตรวจสุขภาพฯ การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามแบบและวิธีการที่อธิบดีประกาศ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย

>> ส่งเอกสารพนักงานตรวจความปลอดภัย ภายใน 30 วัน เมื่อทราบความผิดปกติหรือทราบการเจ็บป่วย <<<

ให้เปลี่ยนงานตามที่เห็นสมควร กรณีลูกจ้างมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการ แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้

>> มอบสมุดสุขภาพฯ ให้แก่ลูกจ้างฯ เมื่อสิ้นสุดการจ้าง <<<

 

จอปอหน่อย

๗ ต.ค. ๖๓ : ๐๕.๑๐ น.

ไปหน้าสารบัญรายการบทความ Safety

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า