อบรมทำงานในที่อับอากาศ 2564 : สรุปประเด็นกฎหมาย

การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ตามกฎกระทรวงฯ ต้องดำเนินการ อบรมทำงานในที่อับอากาศ หรือเรียกเต็มๆ ว่า "อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ" ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน (๑๐ เมษายน ๒๕๖๔)

ซึ่งวันนี้ จอปอหน่อย จะมาสรุปประเด็นกฎหมายมาให้ได้อ่านและทำความเข้าใจกัน คร่าวๆ ดังนี้

 

ประเด็นที่ ๑ : ใครเป็นผู้จัดฝึกอบรมอับอากาศได้บ้าง?

ตอบ : นายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างไม่สามารจัดได้ ให้นายจ้างจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ให้กลับไปดูรายละเอียดใน ม.๑๑ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔)

 

ประเด็นที่ ๒ : ฝึกอบรมให้กับใครและกรณีใดบ้าง?

ตอบ : ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และกณีเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานที่อาจได้รับอันตรายต้องฝึกอบรมภาคปฏิบัติก่อนเริ่มทำงาน

 

ประเด็นที่ ๓ : หลักสูตร อบรมทำงานในที่อับอากาศ มีกี่หลักสูตร?

ตอบ : มี ๖ หลักสูตร ดังนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง จัดฝึกอบรม ๑ วัน

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม ๒ วันต่อเนื่อง

(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม ๓ วันต่อเนื่อง

(๔) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม ๒ วันต่อเนื่อง

(๕) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง จัดฝึกอบรม ๔ วันต่อเนื่อง

(๖) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ อบรมเฉพาะภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อเนื่อง

การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรทบทวนฯ ต้อง อบรมทุก ๕ ปี นับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) โดยต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันก่อนครบ ๕ ปี

 

ประเด็นที่ ๔ : คุณสมบัติของวิทยากรผู้ทำการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

(๑) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์งานอับอากาศไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเคยเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง/ปี

(๒) เป็นหรือเคยเป็น จป.วิชาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง มีประสบการณ์งานอับอากาศไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเคยเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง/ปี

(๓) เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง มีประสบการณ์งานอับอากาศไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเคยเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง/ปี

(๔) สำเร็จการศึกษาเฉพาะทาง หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย และเคยเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง/ปี

วิทยากรต้องเข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/ปี

 

ประเด็นที่ ๕ : นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเก็บไว้ให้ตรวจ - ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านฝึกอบรม-วันที่-เวลา พร้อมรายชื่อวิทยากร

เอกสารที่ต้องแจ้งอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - ให้จัดทำรายงานผลการฝึกอบรม ตามแบบรายงานผลแล้ว แจ้งฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่เสร็จสิ้นการอบรม

 

ประเด็นที่ ๖ : ผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากหลักสูตรเดิมต้องทำอย่างไร?

หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (๓๑ ม.ค. ๔๘) หรือประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ ๒๕๔๙ (๒๙ ก.ย. ๔๙) และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเดิม ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้น

.. ผ่านการฝึกอบรมตามประกาศฉบับนี้   - แต่ต้อง...

เข้ารับการอบรม "หลักสูตรทบทวนฯ" ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันก่อนครบกำหนด ๕ ปีนับแต่วันผ่านการฝึกอบรม

...แต่ถ้าเกิน ๕ ปีแล้ว....

ต้องเข้ารับการอบรม "หลักสูตรทบทวนฯ" ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

 

มีประเด็นมาให้ขบคิด (เล่นๆ) สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเดิมเกิน ๕ ปีแล้ว กรณีต้องอบรมทบทวนในครั้งถัดไปจะ นับอย่างไร?!!!

นับจากวันฝึกอบรมทบทวนฯ หรือ นับจากวันที่ผ่านการฝึกอบรม

เช่น ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๔ (ตัวเลขสมมุติ) จะต้องเข้าอบรมทบทวนครั้งแรกภายใน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และอยากชวนให้ลองคิดว่า เราต้องอบรมทบทวนครั้งถัดไป ในช่วงวันที่ ๙ ส.ค. - ๘ ก.ย. ๒๕๖๔ อีกหรือไม่? หรือ นับ ๕ ปีจากวันอบรมทบทวนฯ ครั้งล่าสุด คิดแบบไหนเอ่ย...

ไปหน้าสารบัญบทความ Safety

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า