กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2566

เว็บไซต์ jorporHnoy.com โดย จป.หน่อย ได้คัดเลือก และรวบรวม กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2566 จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มาให้สมาชิกทุกคนได้นำไปใช้ได้อย่างสะดวก

 

กฎหมายออกใหม่ช่วง 1 - 15 ก.พ. 2566

๑.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ก.พ. ๖๖)

๒.  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๑) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ (๒ ก.พ. ๖๖)

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๖)

๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้ยาและเวชภัณฑ์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๖)

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๖)

๗.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒ ก.พ. ๖๖)

๘.  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน (๗ ก.พ. ๖๖)

๙.  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๒) (๑๐ ก.พ. ๖๖)

๑๐.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สอง และประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ก.พ. ๖๖)

 

๑๑.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ก.พ. ๖๖)

๑๒.  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่เป็นน้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๔ ก.พ. ๖๖)

๑๓.  ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๕ ก.พ. ๖๖)

๑๔.  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ ก.พ. ๖๖)

๑๕.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ กพ ๖๖)

๑๖.  ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๕ ก.พ. ๖๖)

กฎหมายใหม่ช่วง 16 - 28 ก.พ. 66

๑.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๖ ก.พ. ๖๖)

๒.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๖ ก.พ. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงสำหรับบุคคลในระบบการขนส่งทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

 

๖.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๗.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน) (๒๐ ก.พ. ๖๖)

๘.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค) (๒๐ ก.พ. ๖๖)

๙.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๓ ก.พ. ๖๖)

๑๐.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๓ ก.พ. ๖๖)

 

๑๑.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ ก.พ. ๖๖)

๑๒.  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ส่วนควบ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๗ ก.พ. ๖๖)

๑๓.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (๒๗ ก.พ. ๖๖)

หมวดกฎหมายกรมเจ้าท่า และ กฎหมายอื่นๆ

๑.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๗/๒๕๖๖เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตและมาตรฐานของภาชนะที่ใช้บรรจุ การขนถ่ายเคลื่อนย้ายการจัดเก็บและการจัดแยก วิธีการจัดทำและขอความเห็นชอบหรือรับรองคู่มือกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุก การจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง การใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง และการจัดทำมาตรการและแผนความปลอดภัยของเรือและท่าเรือที่บรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ (๖ ก.พ. ๖๖)

๒.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง การแจ้งเตือนของเรือที่ประสบเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่คลื่นลมแรง (Weather Observing Data From Ships at Sea (๑๕ ก.พ. ๖๖)

๓.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๔/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดให้เรือพลังงานนิวเคลียร์ แจ้งต่อเจ้าท่า (๑๖ ก.พ. ๖๖)

๔.  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๔๕/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดให้เรือบรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง แจ้งต่อเจ้าท่า (๑๖ ก.พ. ๖๖)

๕.  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือเรื่องการเข้ายาม การกำหนดชั่วโมงการพักผ่อน และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ของคนประจำเรือ (๑๖ ก.พ. ๖๖)

 

๖.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๗.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับการควบคุมการจราจรทางทะเล (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๘.  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๕/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินสำหรับเรือบรรทุกสินค้าอันตราย และแนวทางสำหรับการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๙.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๑๐.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวางเป็นปริมาตรรวม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๑๑.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศสำหรับเรือบรรทุกแก๊สเหลวในระวาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

๑๒.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ ก.พ. ๖๖)

คำแนะนำการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ jorporhnoy

++ ท่านสามารถ copy รายชื่อไปค้นหาใน google ได้เลย

สมาชิก Premium-S และ L ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
  1. เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์รายการกฎหมายใหม่ แบบ pdf ซึ่งทุกรายการกฎหมายในหน้านี้จะมี Link ดาวน์โหลดให้ >> คลิกที่นี่   หรือ
  2. กรณีที่เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำการ Upload ไฟล์ pdf ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดในเว็บได้เลย >> คลิกที่นี่

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำค้นหา : กฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2566 , กฎหมายความปลอดภัย , กฎหมายแรงงาน , กฎหมายโรงงาน , กฎหมาย จป. , กฎหมายใหม่ 2566 , กฎหมายใหม่ ก.พ. 66 , ทะเบียนกฎหมาย , ประเมินกฎหมาย , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย , สรุปกฎหมาย , Safety , Law

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า