รายการกฎหมายใหม่

รายการกฎหมายใหม่ สำหรับจัดทำทะเบียนกฎหมาย และดำเนินการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย การทบทวน และค้นหากฎหมายที่ออกใหม่ เป็นประจำทุกเดือน เป้นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการ jorporHnoy.com ได้รวบรวม และแยกตามเดือนมาให้แล้ว ดังนี้ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม - กฎหมายงานแรงงานและงานบุคคล - กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง - กฎหมายยาเสพติด - กฎหมายอาหารและยา - กฎหมายอาคาร - กฎหมายสาธารณสุข

กฎหมายใหม่ ปี ๒๕๖๓

รายการกฎหมายออกใหม่แยกตามเดือน

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เดือนกันยายน ๒๕๖๓

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เดือนเมษายน ๒๕๖๓

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เดือนมกราคม ๒๕๖๓