กระทรวงคมนาคม

T1-2201 : พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ - ๑๒
T1-2202 : พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  และแก้ไขเพิ่มเติม

T2-5801 : กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๔

T2-6303 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๙ มิ.ย. ๖๓)