กฎหมายขนส่ง กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม เป็นกระทรวงหลักที่เกี่ยวกับ กฎหมายขนส่ง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจราจรทางบก, พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก, พระราชบัญญัติรถยนต์ เป็นต้น

T1-2201 : พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

++ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

T1-2202 : พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

++พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

T1-2203 : พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (๑๒ พ.ค. ๒๕๒๒)

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘

++ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

++ พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวง : กฎหมายขนส่ง

T2-5802 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ เม.ย. ๕๘)

T2-5801 : กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

T2-6303 : กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๙ มิ.ย. ๖๓)

กฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ : กำหนดสภาพรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถขนส่ง

T2-2409 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)  (๑๑ ก.พ. ๒๕)

T2-5201 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  (๑๘ พ.ค. ๕๒) *แก้ไข-เพิ่มเติมข้อความ ฉบับที่ ๙

T2-5501 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  (๙ พ.ย. ๕๕) *แก้ไข-เพิ่มเติมข้อความ ฉบับที่ ๙

T2-5901 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)  (๑๘ มี.ค. ๕๙) *แก้ไข-เพิ่มเติมข้อความ ฉบับที่ ๙

T2-2401 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒๕ ธ.ค. ๒๔) การประกอบการขนส่งประจำทาง

T2-6401 : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (๔ มี.ค. ๖๔) แก้ไขข้อความ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔

ประกาศกรมการขนส่งทางบก : กฎหมายขนส่ง

T3-6414 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้กล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่อาจมีและใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๖ ก.ย. ๖๔)

T3-6415 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้า หรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๖ ก.ย. ๖๔)

T3-6410 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

T3-6411 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของสำหรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

T3-6406 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๒ มี.ค. ๖๔)

T3-6407 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๙ มี.ค. ๖๔)

T3-6412 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดวัสดุสำหรับกรองแสงแดดสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒ ก.ย. ๖๔)

++T3-6317 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ ธ.ค. ๖๓)

++T3-6314 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๑ ก.ค. ๖๓)

++T3-6215 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๑ ส.ค. ๖๒)

++T3-6315 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๙ ธ.ค. ๖๓)

++T3-6409 : (ยกเลิก) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๐ มิ.ย. ๖๔)

++T3-6413 : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗ ก.ย. ๖๔)

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๙ เม.ย. ๖๓)

 

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่