กฎหมายสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ จอปอหน่อย ได้รวบรวม กฎหมายสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง

PH1-6201 : พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒
PH1-6001 : พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
PH1-5802 : พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
PH1-5801 : พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
PH1-5101 : พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ ๒๕๕๑
PH1-3501 : พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
PH1-2202 : พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
PH1-2201 : พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
PH1-1001 : พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ประกาศกระทรวง-กฎกระทรวง

PH2-6407 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๗ ก.ย. ๖๔

PH2-6406 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๔ ส.ค.๖๔)

PH2-6402 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ก.พ. ๖๔)

PH2-6403 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ก.พ. ๖๔)

PH2-6401 : กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

PH2-6001 : กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔ ส.ค.๖๐)

PH2-5903 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
PH2-6101 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
PH2-6306 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

PH2-4503 : กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕ ก.ย.๔๕)

PH2-6404 : กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ มี.ค.๖๔)

PH2-6405 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๗ ก.ย.๖๔)

ประกาศกรมฯ

กฎหมายสาธารณสุข ประกอบด้วย