กฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม HR

กระทรวงแรงงาน กฎหมายที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานบุคคล กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

L1-4101 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

L1-5101 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

L1-5102 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

L1-5300 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

L1-6000 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

L1-6000 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

L1-6200 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

LH1-3301 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

LH2-4902 : กฎกระทรวง กำหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๔๙   (ออกตามความใน พ.ร.บ. ประกันสังคม)

LH1-3701 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25๖๑

L2-5001 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน

L2-5802 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง

LH1-4501 : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

LH1-5301 : พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓

LH2-4801 : กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๘

LH3-4802 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน

 

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่