กระทรวงพลังงาน

E1-4201 : พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
E1-5001 : พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

E2-6202 : กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ.๒๕๖๒

E2-6201 : กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ.๒๕๖๒

E2-6101 : กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

E2-5901 : กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘