กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กฎหมายใหม่ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องการการทำงานและการประกอบกิจการขององค์กร อาทิกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานและงานบุคคล กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายการขนส่งและการใช้ยานพาหนะ มาให้ Update ที่นี่แล้วทุกเดือน

 

กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน ช่วงวันที่ ๑ - ๑๕

๑.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ พ.ย. ๖๔)

๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ พ.ย. ๖๔)

๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ พ.ย. ๖๔)

๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒ พ.ย. ๖๔)

๕.  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒ พ.ย. ๖๔)

 

๖.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญ หรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล ใบสำคัญ ใบแทนใบสำคัญ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต (๒ พ.ย. ๖๔)

๗.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒ พ.ย. ๖๔)

๘.  กฎกระทรวง การดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย) (๕ พ.ย. ๖๔)

๙.  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) (๕ พ.ย. ๖๔)

๑๐.  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (๕ พ.ย. ๖๔)

 

๑๑. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) (๕ พ.ย. ๖๔)

๑๒.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕ พ.ย. ๖๔)

๑๓.  พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ พ.ย. ๖๔)

๑๔.  พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘ พ.ย. ๖๔)

๑๕.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๑ พ.ย. ๖๔)

๑๖.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (๑๒ พ.ย. ๖๔)

 

กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19

๑. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำ กิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๑๔) (๑ พ.ย. ๖๔)

๒.  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) (๑๓ พ.ย. ๖๔)

๓.  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๑๓ พ.ย. ๖๔)

๔.  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) (๑๓ พ.ย. ๖๔)

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๖) (๑๕ พ.ย. ๖๔)

 

Update กฎหมายใหม่ ต้อง >>> จอปอหน่อย ดอทคอม

Update กฎหมาย ความปลอดภัย สำหรับ จป. ต้อง >>> จอปอหน่อย ดอทคอม

Update กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับ จนท.สิ่งแวดล้อม ต้อง >>> จอปอหน่อย ดอทคอม

โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย ต้อง >>> จอปอหน่อย ดอทคอม

 

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่