กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะที่เกี่ยวข้องการการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มาให้ให้ค้นหาที่นี่แล้ว

 

รายการกฎหมายออกใหม่เดือนกรกฎาคม ช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๔

๑.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ก.ค. ๖๔)

๒.  กฎกระทรวง ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕ ก.ค. ๖๔)

๓.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงและการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ การยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ และการยื่นแบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจำหน่าย และยอดคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และรายงานรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (๙ ก.ค. ๖๔)

 

๖.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นคำขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (๙ ก.ค. ๖๔)

๗.  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.  กฎกระทรวง คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๙.  กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๐. กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

 

๑๑. กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๒. กฎกระทรวง การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๓. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และแบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) (ฉบับที่ ๒) (๑๒ ก.ค. ๖๔)

 

๑๖.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๗.  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก (๑๒ ก.ค. ๖๔)

๑๘.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๔ ก.ค. ๖๔)

รายการ กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม ช่วงวันที่ ๑๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๔

๑.  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๖ ก.ค. ๖๔)

๒.  กฎกระทรวง การขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

๓.  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

๔.  กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

๕.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

 

๖.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

๗.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ ก.ค. ๖๔)

๘.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๐ ก.ค. ๖๔)

๙.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๒ ก.ค. ๖๔)

๑๐.  กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓ ก.ค. ๖๔)

 

๑๑.  กฎกระทรวง การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๓ ก.ค. ๖๔)

๑๒.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (๒๓ ก.ค. ๖๔)

๑๓.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล (๒๓ ก.ค. ๖๔

๑๔.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๐ ก.ค. ๖๔)

๑๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๔) (๓๐ ก.ค. ๖๔)