งานอับอากาศ กับเอกสารที่ จป. ต้องจัดให้มี ๘ อย่าง

การปฏิบัติงานในสถานที่ที่อับอากาศ หรือ งานอับอากาศ ในแต่ละครั้ง มักจะมีอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบอีกทั้งยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ฉะนั้นก่อนการปฏิบัติงาน จป. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามที่ "กฎกระทรวง อับอากาศ" กำหนดทุกขั้นตอน

เอกสารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ จป. เราต้องคำนึงถึงและดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ในบทนี้เราจะมาดูว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดทำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

 

๑. ป้าย

ป้ายตามกฎกระทรวงฯ ที่กำหนดให้จัดทำให้มี "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" ติดที่ทางเข้า-ออกที่อับอากาศทุกแห่ง

 

๒. ใบรับรองแพทย์

ซึ่งผู้ที่เข้าไปในที่อับอากาศต้องไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลดังกล่าว

 

๓. เอกสารการประเมินสภาพอันตราย

หากพบว่ามีสภาพที่เป็นอันตรายต้องจัดให้มีมาตรการควบคุม

 

๔. บันทึกผลการตรวจวัด การประเมินสภาพอากาศ และการดำเนินการควบคุม

ก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปในที่อับอากาศ และระหว่างที่ทำงานต้องตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ

 

๕. หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต

กรณีที่นายจ้างต้องการมอบหมาย ต้องทำเป็นหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ "อนุญาตแทนนายจ้าง"

 

๖. หนังสืออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Work permit)

โดยหนังสืออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ต้องมีรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนด

 

๗. หนังสืออนุญาตทำงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีงานอันตรายอื่นๆ ร่วมด้วยต้องมีหนังสืออนุญาตของงานนั้นๆ ด้วย เช่น งานที่สูง, งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือเกิดประกายไฟ เป็นต้น

 

๘. หลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

เช่น หลักฐานการแจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม(กรณีจัดฝึกอบรมเอง), รายชื่อและคุณสมบติของวิทยากร(กรณีจัดฝึกอบรมเอง), หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมของลูกจ้างทุกคนที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านบทความอื่นๆ >> คลิกที่นี่