กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการกฎหมายใหม่ช่วง ๑ - ๑๕ มิ.ย. ๖๔

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที่ประกาศในเว็บราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  โดยเว็บ jorporHnoy.com เราได้คัดเลือกและรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใว้ให้ ดังนี้

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ช่วง ๑-๑๕ มิ.ย.

๑.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ประกาศฯ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๔)

๒.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ประกาศฯ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๔)

๓.  กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศฯ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๔)

๔.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศฯ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔)

๕.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ (ประกาศฯ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔)

 

๖.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศฯ วันที่ ๑๑ มิ.ย ๖๔)

๗.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ประกาศฯ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๔)

 

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ช่วง ๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๔

๑.  กฎกระทรวง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ ๑๖ มิ.ย.๖๔)

๒.  กฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ ๒๓ มิ.ย. ๖๔)

๓.  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔)

๔.  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) (ประกาศ ๒๖ มิ.ย. ๖๔)

๕.  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ประกาศ ๒๖ มิ.ย. ๖๔)

๖.  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖) (ประกาศ ๒๙ มิ.ย. ๖๔)

๗.  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) (ประกาศ ๒๙ มิ.ย. ๖๔)