กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

รายการกฎหมายใหม่ช่วง ๑ - ๑๕ มิ.ย. ๖๔

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที่ประกาศในเว็บราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  โดยเว็บ jorporHnoy.com เราได้คัดเลือกและรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใว้ให้ ดังนี้

 

๑.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๔ มิ.ย.๖๔)

๒.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๔ มิ.ย.๖๔)

๓.  กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔ มิ.ย. ๖๔)

๔.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๐ มิ.ย. ๖๔)

๕.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ (๑๑ มิ.ย.๖๔)

 

๖.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๑ มิ.ย ๖๔)

๗.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑๑ มิ.ย. ๖๔)