กฎหมายใหม่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายกฎหมายออกใหม่ ช่วง ๑ - ๑๕ พ.ค. ๖๔

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที่ประกาศในเว็บราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยเว็บ jorporHnoy.com เราได้คัดเลือกและรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใว้ให้ ดังนี้

 

๑.  กฎประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ ๒๕๖๔ (๑ พ.ค. ๖๔)

๒.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) (๑ พ.ค. ๖๔)

๓.  กฎกระทรวง การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.  กฎกระทรวง การแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ชาจากพืช (๑๓ พ.ค. ๖๔)

 

๖.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบระบบห้ามล้อสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)

รายกฎหมายออกใหม่ ช่วง ๑๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๔

๑.   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.   ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.   ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๖.   ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๗ พ.ค. ๖๔)

๗.   ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๔ พ.ค. ๖๔)

๘.   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (๒๕ พ.ค. ๖๔)

๙.   พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๖ พ.ค. ๖๔)

๑๐.   กฎกระทรวง ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ พ.ค. ๖๔)

 

๑๑.   กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ พ.ค. ๖๔)

๑๒.   กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๘ พ.ค. ๖๔)

๑๓.   กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔.   ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓๑ พ.ค. ๖๔)

 

ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่ไฟล์ pdf >> คลิกที่นี่

 

ไปหน้าสารบัญกฎหมาย > คลิกที่นี่