เสียงดัง ที่ไม่สม่ำเสมอตรวจวัดอย่างไรให้สอดคล้อง

เสียงดังไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างไร?

การตรวจวัดระดับเสียงดัง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ  (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑) ได้กำหนด วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้

 

กรณีเสียงดังสม่ำเสมอ

-- ใช้เครื่องวัดเสียง ที่ได้มาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2

-- ตั้งค่าเครื่องวัดเสียงที่ "สเกลเอ" (Scale A) , การตอบสนองแบบช้า (Slow)

-- ตรวจวัดในสภาพการทำงานปกติ ที่ระดับหูของผู้ปฏิบัติงาน รัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร

 

กรณีระดับเสียงดังไม่สม่ำเสมอ หรือพนักงานต้องย้ายจุดปฏิบัติงานไปยังจุดต่างๆ ที่มีระดับเสียงที่แตกต่างกัน

-- ใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ที่ได้มาตรฐาน IEC 61252 ซึ่งสะดวก มีขนาดเล็ก ใช้ติดที่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้เลย

หรือ ใช้สูตรในการคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน ดังนี้

สูตร D  = ( (C1/T1) + (C2/T2) + ...+ (Cn/Tn) ) x 100

เมื่อ

D  คือ ปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ หน่วยเป็นร้อยละ

C คือ ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง

T  คือ ระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสระดับเสียงนั้น (ตามตารางในประกาศกรมฯ มาตรฐานเสียง)

 

 

สมาชิก Premium
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คำนวณหาค่า D และสรุปกฎหมาย > คลิกที่นี่