ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ ต้องมีหัวข้อใดบ้าง?

พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) เป็นพื้นที่ที่อาจมีอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ หรืออาจมีออกซิเจนไม่เพียวพอ หรืออาจมีก๊าซพิษ ซึ่งมีความเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ ได้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๓ การอนุญาต ข้อ ๑๘ ได้กำหนดให้ จัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศทุกครั้ง (Confined Spaces Entry Permit) ซึ่งในหนังสือนั้นต้องมีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย

 

(๑) ที่อับอากาศที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน

คือ ชื่อที่อับอากาศ ตามรายการ (List) ที่ได้จัดทำไว้อยู่แล้ว

 

(๒) วัน เวลาในการทำงาน

ควรกำหนดวันที่ปฏิบัติงาน เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย ซึ่งใบอนุญาต ๑ ใบต้องใช้ในการเข้าไปปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง

 

(๓) งานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปทำ

ควรระบุให้ชัดเจนถึงงานที่เข้าไปทำ เช่น ซ่อมบำรุงด้วยการเชื่อม, ทำความสะอาด เป็นต้น

 

(๔) ชื่อลูกจ้างที่อนุญาตให้เข้าไปทำงาน

ลูกจ้างทุกคนที่ระบุชื่อต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนด พร้อมแนบใบรับรองแพทย์

 

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน ต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนด

 

(๖) ชื่อผู้ช่วยเหลือ

ผู้ช่วยเหลือ ต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนด

 

(๗) อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับ และวิธีการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย

อาจจะใช้แบบชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงแนบ

 

(๘) ผลการประเมินสภาพอันตรายและบรรยากาศอันตราย

เช่น ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน, ผลการตรวจวัดสารเคมีหรือก๊าซพิษ เป็นต้น

 

(๙) มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนการให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน
(๑๐) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

มาตรการความปลอดภัย และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นต้องใช้/ต้องมี อาจกำหนดรายการมาจาก "การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง"

 

(๑๑) ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาต และชื่อและลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาต (ผู้อนุญาต)

ผู้อนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ/มอบหมายหน้าที่จากนายจ้างด้วย

 

(๑๒) ผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติในที่อับอากาศ โดยมีใบรับรองแพทย์

 

สมาชิก Premium ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิกที่นี่

 

ไปหน้า สารบัญบทความ