กฎหมายห้องส้วม ห้องน้ำ : จับประเด็นกฎหมายอาคาร

ในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับ กฎหมายห้องส้วม และห้องน้ำในอาคารโรงงาน จะมีกฎหมายเบื้องต้น ที่อยากให้เราประเมินความสอดคล้อง ด้วยกัน ๓ ฉบับดังนี้

กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑ (๒) กำหนดให้นายจ้างจัดให้มี ห้องน้ำและห้องส้วม ตามแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ฉบับถัดมา กฎหมายห้องส้วม ฉบับที่ ๒ :

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๘ (๕) แบบและจำนวนของห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ออกกฎกระทรวงกำหนด

กฎหมายห้องส้วม ฉบับที่ ๓

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศ

สรุปสาระสำคัญ

- ห้องน้ำและห้องส้วม จะแยกจากกัน หรือ รวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้

- สร้างด้วยวัสดุทนทาน และทำความสะอาดง่าย

- ความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร (ให้วัดจากตอนที่ต่ำที่สุด)

- มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง หรือ มีพัดลมระบายอากาศ

- พื้นมีความลาดเอียง และมีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด

- ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่นและเป็นแบบใช้น้ำชำระลง

- ในกรณีอาคารมีหลายชั้นให้จัดตามความจำเป็นและเหมาะสม

- มีพื้นที่ภายในแต่ละห้องไม่น้อยกว่า ๐.๙ ตารางเมตร

- กรณีห้องน้ำและห้องส้วม รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร

 

แบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมของ "อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน" ให้เป็นไปตามประกาศแนบท้าย ดังนี้

-  จำนวนคนงานชาย ไม่เกิน ๑๕ คน  [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ ๑ ที่ และ ที่ถ่ายปัสสาวะ ๑ ที่   --  ห้องน้ำ ๑ ที่

-  จำนวนคนงานหญิง ไม่เกิน ๑๕ คน [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่ -- ห้องน้ำ ๑ ที่

-  จำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ ๑๖ - ๔๐ คน  [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่ และ ที่ถ่ายปัสสาวะ ๒ ที่   --  ห้องน้ำ ๒ ที่

-  จำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ ๑๖ - ๔๐ คน [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ ๔ ที่ -- ห้องน้ำ ๒ ที่

-  จำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ ๔๑ - ๘๐ คน  [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ  ๓ ที่ และ ที่ถ่ายปัสสาวะ ๓ ที่  --  ห้องน้ำ ๓ ที่

-  จำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ ๑๖ - ๔๐ คน [ห้องส้วม] ห้องถ่ายอุจจาระ ๖ ที่ -- ห้องน้ำ ๓ ที่

-  จำนวนคนงานที่เกิน ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวนงานงานทุก ๕๐ คน

 

ห้องส้วม
ข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯนี้ :

อาคารที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนในวันที่มีผลบังคับใช้ กฎกระทรวงฯ แต่ถ้ามีการดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง