จป. ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แบบไหน?

ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถ หลายๆ อย่าง ไม่เว้นแม้แต่ อาชีพ จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งก็ต้องมีหลายๆ ทักษะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรือ Digital ก็เป็นอีกทักษะที่ จป. จะขาดเสียมิได้

 

ทักษะ Digital คืออะไร?

คือ ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แทปแล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพริเคชั่น สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน วิชาชีพ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ทักษะจะครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 : การใช้ (User)

ด้านที่ 2 : เข้าใจ (Understand)

ด้านที่ 3 : การสร้าง (Create)

ด้านที่ 4 : การเข้าถึง (Access)

จป. ต้องมีทักษะ Digital อะไรบ้าง?

กลุ่มที่ 1 ต้องมี : จำเป็นต้องมี เพราะต้องใช้บ่อยๆ

>> ทักษะการใช้งาน Google หรือเว็บไซด์ต่างๆ เพื่อค้นหากฎหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

>> ทักษะการใช้โปรแกรม Excel ระดับกลาง

 >> ทักษะการใช้โปรแกรม Power Point ระดับกลาง

>> ทักษะการใช้งานโปรแกรม Word

>> ทักษะการใช้โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพ ขั้นต้น

>> ทักษะการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างอุปกรณ์

 

กลุ่มที่ 2  ควรมี : ควรที่จะมีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและองค์กร

>> ทักษะการใช้โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพ ระดับกลางขึ้นไป

>> ทักษะการสร้างไฟล์วีดีโอเพื่อช่วยในการสอน

>> ทักษะการสร้างไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูล Access

>> ทักษะการถ่ายภาพ จะช่วยสร้างรายงานต่างๆ ให้น่าสนใจ / เข้าใจได้ง่ายขึ้น