เกิดอุบัติเหตุ ต้องส่ง สปร.5 อย่างไร?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งหนึ่งๆ ก็เป็นหน้าที่ของ จป. จะมีงานที่จะต้องทำเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้....ไม่ว่าจะเป็น

อันดับแรก....เข้าไปตรวจสอบพื้นที่

ต่อมา..........นัดผู้ที่เกี่ยวข้องสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ

ถัดมาก็........กำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งการติดตามว่าผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือยัง?

และอีกภาระงานหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือ ส่งรายงานอุบัติเหตุให้ "สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่"

>> หรือการส่ง "สปร.๕" นั่นเอง <<<

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องเข้าตัวจังหวัด ๖๐-๗๐ กิโลเป็นประจำ ก็เลยมีคำถามว่า

>> เคสเล็กๆ น้อยๆ ไม่ส่ง สปร.๕ ได้ไหม? <<<

เรามาหาคำตอบ ด้วยการจับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง...

"พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔"

มาตรา ๓๔ จะกำหนดให้ดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน โดยแยกไว้เป็น ๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ : มีการเสียชีวิต

: เมื่อมีการเสียชีวิต  ให้แจ้งพนักงานตรวจความปลอดภัยทันที ด้วยวีธีการใดๆ ที่สามารถแจ้งรายละเอียดได้พอควร เช่น โทรศัพท์,โทรสาร บางสำนักงานอาจจะสามารถส่งเป็น Line หรือ E-mail ได้ และให้แจ้งรายละเอียด เป็นหนังสือ ภายใน ๗ วัน

กรณีที่ ๒ : ได้รับความเสียหาย หรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลประสบอันตราย จากเหตุการณ์ตามที่กำหนด

เมื่อสถานประกอบกิจการได้รับความเสีหาย

เมื่อสถานประกอบกิจการต้องหยุดการผลิต

เมื่อมีบุคคลประสบอันตราย (อุบัติเหตุบาดเจ็บ)

ซึ่งเกิดจาก ไฟไหม้ - การระเบิด - สารเคมีรั่ว หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่นๆ ให้แจ้งพนักงานตรวจความปลอดภัยทันที ด้วยวิธีการใดๆ ที่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, และอาจส่งทาง Line หรือ E-mail ได้ และให้แจ้งเป็นหนังสือ ภายใน ๗ วัน

*ข้อสังเกตุ : ข้อกฎหมายใช้คำว่า "บุคคลประสบอันตราย" ไม่ได้ใช้คำว่า "ลูกจ้าง" ฉะนั้นเมื่อมีบุคคลใดก็ตามเกิดประสบอันตรายในพื้นที่โรงงาน ต้องแจ้งตามกรณีที่ ๒ ด้วย

กรณีที่ ๓ : ลูกจ้างประสบอันตราย

เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อแจ้ง กท.๑๖ ให้สำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้ส่งสำเนา กท.๑๖ ให้พนักงานตรวจควาปลอดภัยภายใน ๗ วัน (นับจากวันส่ง กท.๑๖ ให้ สปส.)  ซึ่งกรณีที่ ๓ นี้กฎหมายไม่ได้ระบุกำหนดให้ส่งเป็นแบบ สปร.๕  แต่อย่างใด

สรุป

"กรณีที่ ๑"  และ "กรณีที่ ๒"   กฎหมายกำหนดให้ต้องส่ง สปร.๕  โดยอ้างอิงมาจาก  พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ๒๕๕๔ ในวรรคสุดท้ายของมาตรา ๓๔ บอกว่า "การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด"  และ

ในหัวของแบบฟอร์ม สปร.๕ บรรทัดที่สองระบุไว้ว่า ตามมาตรา ๓๔(๑) และ (๒) (ตามรูป)

และส่วนกรณีที่ ๓  กำหนดเพียงให้ส่งสำเนา แบบแจ้งการประสบอันตรายฯ (กท.๑๖) แต่ก็ไม่ผิดแต่อย่างใดถ้าเราจะแนบ สปร.๕ มาด้วย

บทลงโทษ

กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

 

ไปที่หน้าค้นหา  สารบัญกฎหมาย