อุบัติเหตุ :โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ (P01)

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีความสูญเสีย เช่น บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน สินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น

 

การเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน พนักงาน หรือแม้แต่ผู้ประสบอันตรายเอง แต่เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของ จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) ต้องเข้าไปดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ ตามหลักการทางด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

-  เข้าไปตรวจสอบหน้างานพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

-  ดำเนินการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

-  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของอุบัติเหตุ

-  กำหนดมาตรการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีก

-  ดำเนินการติดตามการแก้ไขปรับปรุง

-  จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

-  บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

--  ไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access  เวอร์ชั่น 2016  แบบ  64 bit

--  ไฟล์นามสกุล .accdb  / .accde

 

เวอร์ชั่น Demo

-  มีฟังชั่นการใช้งาน

-  ใช้งานได้ ไม่มีกำหนดหมดอายุ

 

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Demo  คลิกที่นี่

เวอร์ชั่น Full

-  ราคา  -  บาท