ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : โปรแกรมทะเบียนผู้สัมผัส [P17]

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) คือการวิเคราะห์โอกาสที่สิ่งคุกคาม (Hazard) ในสิ่งแวดล้อม จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำงาน

 

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ คือ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนด "งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" ไว้ดังนี้

 

(๑) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(๒) จุลชีวันเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น
(๓) กัมมันตภาพรังสี
(๔) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง
(๕) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควันจากการเผาไหม้

 

ขั้นตอนในการดำเนินการประเมินความเสี่ยง *องค์กร National Research Council ค.ศ.1983 มีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : การบ่งชี้สิ่งคุกคาม

ขั้นตอนที่ ๒ : การประเมินขนาดการสัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ : การประเมินการสัมผัส

ขั้นตอนที่ ๔ : การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterization)

 

ทะเบียนผู้สัมผัสปัจจัยเสี่ยง หรือ SEG LIST

การจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง (Similar Exposure Group : SEG) จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง แล้วยังนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนงานตรวจสุขภาพฯ ประจำปีอีกด้วย

 

โปรแกรม SEG List

จะทำให้การจัดทำทะเบียนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และรายงานจุดปฏิบัติงานสะดวกยิ่งขึ้น

.....สร้างและออกแบบ ด้วย Access เวอร์ชั่น 2016  แบบ 64 bit

.....เปิดใช้งานด้วย Ms. Access เวอร์ชั่น 2010 หรือใหม่กว่า (แนะนำ เวอร์ชั่น 2016)

 

คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

-- ไฟล์โปรแกรม สร้างจาก Ms. Access แบบ 64 bit

-- ไฟล์โปรแกรมที่จะได้รับเป็นไฟล์ .accde (เมื่อดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์บีบอัด .rar ฉะนั้นก่อนใช้งานให้แตกไฟล์ออกมาก่อน)

-- ไฟล์โปรแกรมเปิดใช้งานได้จาก Ms. Access ทุกเวอร์ชั่นที่เป้นแบบ 64 bit แนะนำเวอร์ชั่นตั้งแต่ 2010 หรือใหม่กว่า

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ฟรี
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลด

Dawnload

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่