Join Us

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก แบบ Generral (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1. คลิก  >>>  สมัครสมาชิก  <<<

*กรุณาอ่านนโยบายการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลของทางเว็บด้วยนะครับ

*การตั้ง Password ให้ปลอดภัย ต้องมีตัวอักษรและตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 8 

2. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอประมาณ 1-5 วัน จะเปิด Active ให้ โดยจะแจ้งการเปิดทาง E-mail ที่ใช้สมัครของแต่ละท่าน

 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก แบบ Premium (มีค่าใช้จ่าย)

 1. คลิก <<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> 

2. กรอกใบสมัคร

3. โอนเงินตามจำนวนของประเภทชมาชิกที่ต้องการสมัคร (กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาสอบถามก่อนโอน)

 

4. แจ้งการสมัครสมาชิก พร้อมทั้งส่งใบสมัคร(ที่กรอกข้อมูลแล้ว) และ Payslip การโอนเงิน มาที่ E-mail : safetypromanag@gmail.com

5. เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางเว็บจะดำเนินการสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้งานให้ แล้วแจ้งรายละเอียดกลับมาให้ทาง E-mail ที่กรอกในใบสมัคร โดย

—- 5.1. ผู้ที่สมัครและส่งเอกสารครบถ้วน ภายในเวลา 18.00 น.ของแต่ละวัน จะได้รับการยืนยันและเริ่มใช้งาน ภายในวันทำการถัดไป

— 5.2. ผู้ที่สมัครและส่งเอกสารครบถ้วน หลังเวลา 18.00 น. จะได้รับการยืนยันและเริ่มใช้งานภายใน 2 วันทำการ

**** กรณีสมัครในนามบริษัท หัก ณ ที่ จ่าย ได้  ในนามบุคคลธรรมดา (นายกำพร ผุดผ่อง)  *****

*** ขอใบเสนอราคาได้ที่ E-mail : safetypromanag@gmail.com ***